September 9, 1998
BOSTON
TRENTON
Washington, DC service via Dulles Airport.