Riyadh King Khaled International Airport
January 1995